DeClerck

Nieuws

20 november 2013

Alleen dit jaar nog extra belastingvoordeel onderhoudskosten monumenten

Op grond van fiscale wetgeving is het voor eigenaren van monumentenpanden mogelijk om 80% van de onderhoudskosten voor dit pand af te trekken als onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Dit kan wanneer het monumentenpand als eigen woning wordt belast in box 1 of als overig vermogen in box 3.

Deze regeling geldt sinds 1 januari 2012. Daarvoor kon men de onderhoudskosten nog voor 100% aftrekken. Voor de jaren 2012 en 2013 is toen ook een overgangsregeling getroffen. Deze houdt in dat wanneer iemand vóór 1 januari 2012 onherroepelijk betalingsverplichtingen is aangegaan en de onderhoudskosten vóór 1 januari 2014 betaald, men volgens de oude regeling het hele bedrag mag aftrekken. Men moet nog wel rekening houden met een drempel: 0,8% van de WOZ-waarde als het monument een eigen woning is en 4% bij overig vermogen.

Dus heeft u nog dergelijke onderhoudskosten die betaald dienen te worden? Betaal ze dan nog vóór het einde van dit jaar en pak uw belastingvoordeel!

Belangrijk hierbij is dat de fiscale wetgeving voor de definitie van ‘monumentenpand’ verwijst naar de Monumentenwet 1988. Het gaat hier dus om in het monumentenregister opgenomen Rijksmonumenten. Dit zijn monumenten die door de Minister als beschermd monument zijn aangewezen. Door burgemeester en wethouders aangewezen gemeentelijke monumenten vallen hier dus niet onder. Verder dient een monument als zelfstandige eenheid in het register te zijn opgenomen of als deel van dat geregistreerde monument afdoende te zijn omgeschreven in de redengevende omschrijving. Wanneer iemand bijvoorbeeld een tuinhuis bij een monument gaat onderhouden en dit blijkt zelf geen monument of het is geen onderdeel van een monument, dan zijn de kosten niet aftrekbaar.

Ten slotte dient men erop bedacht te zijn dat het hier om kosten gaat die gemaakt worden om een bestaand pand in bruikbare staat te herstellen of te houden. Men moet hierbij denken aan onderdelen vervangen of repareren vanwege slijtage of veroudering. Kosten die gemaakt worden om een pand weer in originele staat terug te brengen vallen daarmee niet onder deze regeling, omdat deze als kosten van verbetering worden gekwalificeerd. De onderhoudskosten moeten ten slotte in redelijkheid zijn gemaakt.

Terug naar alle nieuws