DeClerck

Regelgeving en jurisprudentie

26 april 2013

Bouwen tuinhuisje bij een monument is vergunningplichtig

In deze zaak wilde appellanten een tuinhuisje bouwen ten behoeve van hun woonhuis, onderdeel van een boerderij. De gemeente IJsselstein heeft echter geweigerd een omgevingsvergunning voor het bouwen te verlenen. Het bezwaar en beroep van appellanten wordt ongegrond verklaard. In hoger beroep betogen appellanten dat de rechtbank miskend heeft dat voor realisering van het bouwplan geen vergunning zou zijn vereist, omdat de voormalige varkensschuur, waarbij het tuinhuisje – kennelijk ook – gevestigd zal worden, geen monument is.

Normaal gesproken zou het betreffende tuinhuisje namelijk vergunningvrij zijn. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) bevat echter een uitzondering voor vergunningvrije bouwactiviteiten wanneer deze bij een monument plaatsvinden. Wanneer de varkensschuur dus niet als monument gekwalificeerd kan worden, gaat deze uitzondering niet op, dachten de appellanten wellicht.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verwijst vervolgens naar haar vaste jurisprudentie dat slechts datgene als monument beschermd wordt, wat als bouwkundige en functionele onlosmakelijke zelfstandige eenheid in de redengevende omschrijving is vermeld. Nu de woning, waarvoor het tuinhuisje zal dienen, onderdeel uitmaakt van de boerderij die in de redengevende omschrijving wordt vermeldt, staat vast dat het tuinhuisje bij een monument gebouwd zal worden. Of de voormalige varkensschuur een monument is of niet doet dus niet eens ter zake.

Het tuinhuisje was kortom vergunningplichting omdat het bij een monument werd gebouwd. Het besluit bleef dan ook in stand.

Het zij nog wel opgemerkt dat het rechtsregime betreffende bouwactiviteiten bij monumenten inmiddels is veranderd. Naar aanleiding van de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg is de Wabo namelijk op een aantal punten per 1 januari 2012 gewijzigd. Waar bouwactiviteiten vóór 1 januari 2012, zoals in onderhavig geval, dus altijd vergunningplicht waren, zijn er nu ook bepaalde bouwactiviteiten vergunningvrij.

Uit artikel 4a Bijlage II bij het Bor blijkt vervolgens welke vergunningvrije activiteiten op grond van artikel 2 en 3 van deze bijlage van toepassing zijn op activiteiten die plaatsvinden in, aan, op of bij een beschermd monument. Op grond hiervan blijft het oprichten van een tuinhuisje overigens vergunningplichtig.

Zie: ABRvS 17 april 2013, LJN: BZ7725

Terug naar alle regelgeving en jurisprudentie