DeClerck

Regelgeving en jurisprudentie

30 juli 2013

Contra-expertise bij aanwijzing monument

Bij besluit van 18 augustus 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Muiden het Kruitpad inclusief woningen en bomen aangewezen als gemeentelijk monument. De eigenaar van deze woningen is hier niet blij mee en maakt bezwaar, stelt beroep en uiteindelijk hoger beroep in. In de aanwijzing ziet de eigenaar vooral een beperking. Hij vreest voor zijn plannen om de woningen te verkopen, waarna deze gesloopt kunnen worden ten behoeve van nieuwbouw.

De eigenaar haalt alles uit de kast om de aanwijzing ongedaan te maken, maar uiteindelijk oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) dat het hoger beroep ongegrond is.

Een van de gronden die de eigenaar aanvoert is dat de aanwijzing onzorgvuldig is voorbereid en ondeugdelijk is gemotiveerd. Hij komt met allerlei adviezen van alternatieve deskundigen op de proppen, waarin een ander oordeel geveld wordt over de monumentwaardigheid van het Kruitpad. De Monumentencommissie had zoals is gebleken anders geadviseerd, waardoor de redengevende omschrijving onjuistheden zou bevatten.

De ABRvS overweegt dat het college beoordelingsvrijheid heeft bij het bepalen van de monumentale waarde van een object en dat de bestuursrechter de invulling hiervan terughoudend toetst. Nu de monumentencommissie de in de Monumentenverordening aangewezen adviseur is en haar advies geen zodanig gebreken qua inhoud of wijze van totstandkoming vertoont, mocht het college zich bij zijn aanwijzing dan ook op dit advies baseren.

Dat de adviseurs van de eigenaar andere objecten in Muiden geschikter achten voor een aanwijzing als gemeentelijk monument, maakt dit eveneens niet anders. Dat de woningen al de aanduiding ‘karakteristiek’ hebben in een voorontwerp bestemmingsplan en dat het Kruitpad ook als beschermd stadsgezicht aangewezen had kunnen worden, is volgens de ABRvS ook geen geslaagd betoog. Het college beschikt namelijk over beleidsvrijheid bij de aanwijzing van een als monument beoordeeld object als beschermd gemeentelijk monument. Het gebruik van deze beleidsvrijheid wordt ook terughoudend getoetst door de bestuursrechter.

Zie: ABRvS 8 mei 2013, LJN: BZ9758

Terug naar alle regelgeving en jurisprudentie