DeClerck

Regelgeving en jurisprudentie

6 maart 2019

Het geven van een zienswijze op een voorgenomen aanwijzing is essentieel; anders géén beroep.

Als het rijk, de provincie of de gemeente voornemens is een object aan te wijzen als monument, dan is een vooraankondiging van dat voornemen gebruikelijk. U wordt dan in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de voorgenomen aanwijzing.  Ondanks dat de vooraankondiging informeler aanvoelt dan het uiteindelijke formele aanwijzingsbesluit, is het belangrijk dat u direct al een zienswijze kenbaar maakt. Doet u dit niet, dan mist u de mogelijkheid om bezwaar te maken en uiteindelijk beroep in te stellen tegen het aanwijzingsbesluit. Let op dus!

De vooraankondiging

De vooraankondiging van het voornemen van de aanwijzing bevat veelal de mededeling dat onderzoek wordt gedaan naar de monumentale waarden van het object. Zo wordt de daartoe aangewezen adviescommissie bijvoorbeeld gevraagd daarover te adviseren.

Ook bevat de vooraankondiging doorgaans de mededeling  dat vanaf dát moment op grond van de wet- en regelgeving het object zogenoemde voorbescherming geniet. Dit betekent dat het object al wordt beschermd als ware een monument, tot het moment dat het daadwerkelijke aanwijzingsbesluit volgt. Het verbod op sloop, wijziging en ontsiering van het object geldt dus al vanaf dat moment.

De brief met het voornemen geeft de termijn voor het kenbaar maken van een zienswijze. Nadat de zienswijze is ontvangen, wordt daarop gereageerd en volgt het daadwerkelijke besluit.

Kenbaar maken van een zienswijze is van groot belang

De fase van de zienswijze heeft een minder formeel karakter dan de fasen van bezwaar en beroep. Tóch is het belangrijk dat u als belanghebbende al tegen de voorgenomen aanwijzing ageert en dus een zienswijze kenbaar maakt. Sterker nog, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt in artikel 6:13 dat de bevoegdheid tot het instellen van beroep vervalt als u geen zienswijze kenbaar maakt in de fase van het voornemen. Met andere woorden, in dat geval vervalt uw mogelijkheid op te komen tegen het definitieve aanwijzingsbesluit.

Oók al voelt de fase van het voornemen informeel aan en óók al moet nog daadwerkelijk onderzoek worden gedaan naar de monumentale waarden van het object; het kenbaar maken van een zienswijze is van groot belang.

 

Terug naar alle regelgeving en jurisprudentie