DeClerck

Regelgeving en jurisprudentie

16 oktober 2013

Loting inzake toekenning Brim-subsidie toelaatbaar

In het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Brim 2011) is bepaald dat de Minister van OC&W subsidies kan verstrekken voor de instandhouding van monumenten en daarvoor jaarlijks subsidieplafonds kan vaststellen. In beginsel word de subsidie verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bij gelijktijdige binnenkomst van aanvragen is in de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Rrim 2011) bepaald dat er door loting een nadere verdeling plaatsvindt.

In de uitspraak van 3 april 2013 is een zaak aan de orde, waarbij door een aanvrager is betoogd dat deze loting wel een gewogen karakter dient te hebben in de zin dat onderscheid wordt gemaakt naar soort monument, eerder verleende subsidies en de urgentie van het benodigde herstel. De  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State herhaalt in deze uitspraak dat de keuze voor een loting als verdelingsprocedure de terughoudende rechterlijke  toets aan de algemene rechtsbeginselen kan volstaan, indien zij voldoet aan de vereisten van een wettelijke grondslag en voorafgaande bekendmaking. Dat is bij deze regelingen het geval. In dit geval bieden deze regelingen zelfs ook nadrukkelijk ruimte aan de minister om een aanvullende wijze van verdeling vast te stellen.  De Afdeling oordeelt dan ook dat een ongewogen loting is toegestaan.

Zie: ABRvS 8 april 2013, 201208350/1/A2

Terug naar alle regelgeving en jurisprudentie