DeClerck

Regelgeving en jurisprudentie

5 mei 2014

Motivering noodzakelijk voor afwijking van advies monumentencommissie inzake plaatsing LED scherm

Aan de orde zijn een monumenten- en bouwvergunning (WRO oud) voor het aanbrengen van een LED-scherm aan het City theater, gemeentelijke monument, te Amsterdam. De uitspraak van de Afdeling is interessant, omdat hierin wordt overwogen dat een bestuursorgaan slechts gemotiveerd kan afwijken van een uitgebracht advies door een wettelijk ingestelde gemeentelijke monumentencommissie. In artikel 3:50 van de Algemene wet bestuursrecht is immers bepaald dat indien het bestuursorgaan een besluit neemt dat afwijkt van een met het oog daarop krachtens wettelijk voorschrift uitgebracht advies, in de motivering van het besluit de redenen voor afwijking worden vermeld.

In dit geval is in de gemeentelijke Monumentenverordening bepaald dat het bestuursorgaan – i.c. het dagelijks bestuur van Stadsdeel Amsterdam Centrum – advies inwint alvorens te beslissen op een monumentenvergunning. De commissie Welstand en Monumenten heeft geadviseerd dat de monumentenvergunning kan worden verleend onder te stellen voorwaarden aan frequentie en lichtsterkte van het te plaatsen LED-scherm. Deze voorwaarden kunnen immers in het belang van de monumentenzorg worden geacht. Volgens de Afdeling kan uit het advies worden afgeleid dat de commissie in beginsel positief is over de aanvraag om een monumentenvergunning en dat deze onder betreffende te stellen voorwaarden kan worden verleend. Er is dan ook geen sprake van een negatief advies. Daaruit volgt dat het dagelijks bestuur diende te motiveren waarom ondanks het positieve advies zij geen monumentenvergunning onder voorwaarden wenste te verlenen.

Zie: ABRvS 19 februari 2014, zaaknummer: 201301736/1/A1, ECLI:NL:RVS:2014:501

Terug naar alle regelgeving en jurisprudentie