DeClerck

Nieuws

4 februari 2013

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Na het openstellen in 2011 konden belanghebbenden vorig jaar voor de tweede keer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Velen maakten hier gebruik van. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen om het duurzaam gebruik van monumenten te bevorderen.

Monumenten staan vaak gedurende langere periode leeg, voordat ze een nieuwe bestemming krijgen. Wanneer een gebouw tijdens deze periode niet goed wordt onderhouden, kan zijn monumentale waarde worden aangetast of zelfs geheel verloren gaan. Ter voorkoming hiervan stelt de overheid 2,4 miljoen euro per jaar beschikbaar om bij te kunnen dragen in de kosten om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken of om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van een op grond van de Monumentenwet 1988, een provinciale verordening of een gemeentelijke verordening beschermd monument dan wel ten behoeve van een monument dat niet op grond van een van die regelingen is beschermd. De regeling is evenwel slechts bedoeld voor gebouwen waarvan herbestemming lastig is, zoals kerken, industriegebouwen, scholen, boerenschuren, kloosters en kastelen. Woonhuizen vallen buiten de regeling, tenzij ze deel uitmaken van een groter complex dat wordt herbestemd. Eigenaren krijgen overigens sinds 2012 voorrang boven andere belanghebbenden bij de verdeling van het beschikbare budget.

In 2012 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in totaal 438 aanvragen ontvangen: 379 voor een haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming en 59 voor de wind- en waterdichtregeling. Binnen 13 weken na afloop van de indieningsperiode beslist de minister over de ingediende aanvragen, dus vóór 1 maart 2013. De volgende gelegenheid voor een aanvraag is in de periode van 1 oktober t/m 30 november 2013.

Terug naar alle nieuws