DeClerck

Praktijkvoorbeelden

Second opinion

Iemand die het niet eens is met de bevindingen uit een bouwhistorische verkenning kan een second opinion bij Conserf Monumentenzorg aanvragen. Conserf Monumentenzorg geeft altijd een onafhankelijk advies en voor de Bouwhistorische Inventarisatie hanteert zij de nieuwe Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek zoals die onder andere door Stichting Bouwhistorie Nederland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Rijksgebouwendienst zijn vastgesteld. Een second opinion geen dan ook geen garantie dat deze anders is dan de eerste bevindingen.

In Muiden was een projectontwikkelaar het niet eens met de eerste bevindingen die hij had gekregen. Conserf Monumentenzorg werd om een second opinion gevraagd. De projectontwikkelaar wilde een groot deel van de panden die gelegen waren aan,  en op het terrein van de Kruitfabriek, laten slopen om daar een groot winkelcentrum te kunnen realiseren. Conserf Monumentenzorg heeft onderzocht wat de mogelijkheden voor sloop waren. Al snel bleek dat Muiden zo verweven was met de Kruitfabriek en zijn verleden dat het terrein van de fabriek en de gebouwen cultuurhistorisch veel belang kregen. Per pand is er nog nader onderzoek gedaan naar het historisch belang. In haar advies heeft Conserf Monumentenzorg dan ook duidelijk onderbouwd dat er vele gebouwen op het terrein vanwege het historisch belang niet gesloopt  zouden mogen worden. Dat  betekende dat de projectontwikkelaar helaas niet het advies kreeg dat hij wenste. Het advies van Conserf Monumentenzorg is door de gemeente Muiden gehandhaafd.

 

Wijziging in een bestemmingsplan.

Als een gemeente een bestemmingsplan wijzigt dan kan het ook voorkomen dat dit niet in uw voordeel is. Hoe kun je daar mee omgaan? De Clercq Advocaten·Notarissen kan u helpen met welke  juridische stappen u het beste uit bent.

Een buitenplaats in het oosten van het land had een paar jaar geleden een probleem met het bestemmingsplan van de gemeente waarin de buitenplaats ligt. De eigenaren van de buitenplaats waren door de recente aankoop van de buitenplaats helaas niet tijdig op de hoogte van de plannen van de gemeente. Op een informatiebijeenkomst kwamen de eigenaren erachter dat de bebouwde kom van het dorp zou worden uitgebreid tot aan de laan van het landgoed.  Nu was die grond nog weiland met vrij uitzicht. De eigenaren waren onaangenaam verrast en ondernamen stappen. Het bestemmingsplan was echter al goedgekeurd en zij waren helaas te laat. Doordat er enige tijd later door de gemeente een kleine wijziging in het bestemmingsplan werd aangevraagd konden de eigenaren toch bezwaar maken. Dit deden zij tegen het hele bestemmingsplan. Als hoofdreden konden de eigenaren van de buitenplaats aanvoeren dat de historische kern van het dorp ernstig zou worden aangetast als dit bestemmingsplan zou worden goedgekeurd. Het historische grachtenstelsel en de cultuurhistorische banden die het landgoed met de kern van het dorp heeft zouden worden aangetast en onherroepelijk worden verstoord. Nu  er een gedegen historisch onderzoek lag en de juridische onderbouwing hier naadloos bij aansloot, heeft  de Raad van State besloten dat het vastgestelde bestemmingsplan  alsnog geen doorgang kon vinden. De gemeente heeft uiteindelijk naar maar een klein deel van het plan kunnen uitvoeren.

Renovatie molen

De Geremolen in de buurt van Leiden wordt al tijden verhuurd. De huurder en molenaar is erg content met de molen en woont daar sinds jaar en dag samen met zijn dochter. Door renovatieplannen van de eigenaar van de molen, dreigde  de huurder zijn woning kwijt te raken. De Clercq Advocaten·Notarissen en Conserf Monumentenzorg konden dit voor de huurder voorkomen.

De Geremolen (ook wel ‘Blauwe wip’ genaamd) staat aan de Oostvaart, ca. 1 km ten noordoosten van het dorp Hazerswoude. De  eigenaar wilde de wipmolen weer laten functioneren als watergemaal. Dit zou betekenen dat in de molen een groter wielrad zou moeten worden geplaatst en bewoning van de molen onmogelijk zou worden gemaakt. . De huurder kwam hiertegen in verweer en voerde aan dat het plaatsen van nieuwe onderdelen in strijd is met de Monumentenwet en subsidieregeling als ook, dat het aanzicht van de molen zou worden verstoord. De eigenaar heeft daarop aangevoerd dat de slechte bouwkundige staat wegens verzakking van de molen renovatie noodzakelijk maakte. Volgens de huurder stond  de molen altijd al scheef. De huurder heeft toen stappen ondernomen en De Clercq Advocaten·Notarissen verzocht te onderzoeken of alles wat de eigenaar aan het ondernemen was wel juist was. De Clercq Advocaten·Notarissen heeft de juridische kant uitgezocht en Conserf monumentenzorg ingeschakeld en een second opinion gevraagd  betreffende de bouwkundige staat en de verzakking. Conserf Monumentenzorg kwam tot de conclusie dat de molen helemaal niet gevaarlijk was en dat de verzakking geen probleem oplevert voor het behoud van de molen.  Uiteindelijk heeft de Raad van State de renovatieplannen wel goedgekeurd. In overleg met de eigenaar van de molen, is het bouwplan voor de plaatsing van het wielrad aangepast en kan bewoning van de molen worden voortgezet.

22 februari 2023

De monumentenaanwijzing achteraf

Het komt altijd weer voor: een particulier of bedrijf wil een pand kopen om grondig te verbouwen, aan te passen of te slopen ten behoeve van nieuwbouw op die plek, doet onderzoek naar de planologische voorwaarden en of er monumentenstatus op rust, stelt vast dat het pand geen monument is en ook niet op de […]