DeClerck

Kennisblog

18 november 2014

Subsidieverlening vanwege 30 jaar oude toezegging?

Ten behoeve van het onderhoud aan het sinds 1983 als rijksmonument aangewezen stoomgemaal in Halfweg heeft de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halweg een subsidieaanvraag ingediend. De Stichting doet dit in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim). Zij is niet de enige die een beroep doet op deze regeling. Tijdens de indieningsperiode worden […]

31 oktober 2014

Monument+Recht geïnterviewd door De Zaak

Als deskundige op het gebied van regelgeving omtrent monumenten is Simon Olierook geïnterviewd door De Zaak. Lees hier het artikel    

22 september 2014

Meegekochte restauratiekosten aangekocht monumentenpand niet aftrekbaar

In mei 2006 heeft een echtpaar een koop- en aanneemovereenkomst met C B.V. gesloten ter zake van een appartementsrecht in een monumentaal pakhuis. Daarnaast is een restauratieovereenkomst met een aannemer D B.V. afgesloten voor de restauratie van het aandeel van het echtpaar in het rijksmonument. In oktober 2005 zijn de restauratiewerkzaamheden aan het pakhuis begonnen. […]

18 september 2014

Subsidie herbestemming monumenten aan te vragen vanaf 1 oktober 2014

Vanaf 1 oktober kunnen eigenaren en belanghebbenden van monumenten weer subsidie aanvragen ten behoeve van herbestemming. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in het kader van de ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming’ 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Uit dit potje kan men een bijdrage krijgen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming van […]

18 september 2014

Verwaarlozing rijksmonument en handhaving

Net als in artikel 11 van de Monumentenwet 1988, zoals die tot 1 oktober 2010 gold, is het in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verboden om zonder vergunning een beschermd monument te verwaarlozen. Artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, bepaalt immers dat het verboden is “zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, […]

18 september 2014

Advies RCE en Cultuurhistorische Effectrapportage (CHER)

In deze zaak betoogde de Stichting Hart in Takt te Dieren dat de omgevingsvergunning voor de “Traverse Dieren” niet had mogen worden verleend vanwege de mogelijke gevolgen van dit project voor het rijksmonument ‘Hof te Dieren’. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) overweegt allereerst dat het college van burgemeester en wethouders […]

18 september 2014

Archeologische dubbelbestemming

Een boomkweker te Boxtel kan zich niet verenigen met het bestemmingsplan “Buitengebied” voor zover daarin aan haar percelen de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-Catgeorie 2” is toegekend en gaat tegen het plan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling). De dubbelbestemming belemmert de boomkweker in zijn bedrijfsvoering, zo betoogt hij, omdat het […]

18 september 2014

Cultuurhistorische bestemming in relatie tot aanwijzing monument

De Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is het niet eens met het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Schinkel-Aalsmeerplein e.o.”, zoals vastgesteld door de deelraad van het Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam. In dat plan is de dubbelbestemming “Waarde-Cultuurhistorie” aan het gehele NLR-complex toegekend. In beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) […]

18 september 2014

Invordering dwangsom monument

Het gemeentebestuur van Maastricht heeft een dwangsom van € 10.000,– ingevorderd, omdat de eigenaar van een monument niet (tijdig) aan de last onder dwangsom zou hebben voldaan. Die was opgelegd, omdat de eigenaar zonder vergunning een monument had verbouwd. Via de rechtbank wordt de zaak aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State (de […]

18 september 2014

Ontgronding bij een archeologische vindplaats en een rijksmonument

In deze zaak speelt een verzoek om voorlopige voorziening van de Stichting Dorp en Erfgoed Arcen gericht tegen een ontgrondingenvergunning verleend door Gedeputeerde Staten van Limburg. De ontgrondingenvergunning in kwestie maakt de aanleg van een waterberging mogelijk in een gebied waarin een archeologische rijksmonument is gelegen (Witfelder Dijk) en dat grenst aan een rijksmonument (Aldt […]