DeClerck

Kennisblog

29 januari 2015

Vergunningvrij bouwen en herbestemming monumenten

Per 1 november 2014 is de regelgeving voor het omgevingsrecht, dus ook monumentenrecht, gewijzigd. Lees hier het ‘white paper’ over vergunningvrij bouwen en herbestemming van monumenten. MonumentenRecht Vergunningvrij bouwen en herbestemming per 1 november 2014

12 januari 2015

Perronwanden binnen beschermende werking monument

De ijzeren perronoverkappingen van het station van Den Bosch zijn aangewezen als een beschermd monument. Wanneer ProRail een aantal perronkeerwanden wil verbouwen, ontstaat de vraag of deze perronkeerwanden ook onder de bescherming van het monument vallen. ProRail meent van niet, het college van B&W meent van wel. De rechter in eerste aanleg is het met […]

7 januari 2015

Sloop Sankt Ludwig klooster na jarenlange juridische strijd nabij

Na ruim 16 jaar procederen, lijkt het einde van het Sankt Ludwig klooster te Vlodrop in zicht. De rechtbank Limburg liet bij uitspraak van 3 september 2014 de omgevingsvergunning voor het slopen van een monument eerder al in stand. De bezwaarmakers hadden hun hoop gevestigd op de schorsing van de werking van deze slooptoestemming hangende […]

6 januari 2015

Redengevende omschrijving monument mag niet ruim worden geïnterpreteerd

Uit de uitspraak van 22 oktober 2014 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) volgt eens te meer dat de redengevende omschrijving aangeeft welke aspecten van een monument in het bijzonder beschermingswaardig zijn. Hieruit kan ook afgeleid worden welke aspecten vervolgens juist geen monumentale waarde toekomt. De centrale vraag in de onderhavige […]

6 januari 2015

Visie bestuursorgaan herbestemmingsmogelijkheden doorslaggevend bij aanwijzing monument

Over het besluit van het stadsdeel Zuid van 11 juni 2009 om het zogenaamde Afrikahuis te Amsterdam aan te wijzen als gemeentelijk monument, is lang geprocedeerd. Op 24 december 2014 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak. Het bisdom en de parochie, van de in het als gemeentelijk monument aangewezen complex […]

5 januari 2015

Huurder en gebruiker geen belanghebbende bij aanwijzing monument

De weg naar de bestuursrechter staat niet voor iedereen open wanneer een object als beschermd monument wordt aangewezen. In het bestuursrecht kunnen enkel belanghebbenden procederen. De wet verstaat onder het begrip belanghebbende: “degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. Wie niet als belanghebbende kan worden gekwalificeerd, wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep. Zo […]

18 november 2014

Subsidieverlening vanwege 30 jaar oude toezegging?

Ten behoeve van het onderhoud aan het sinds 1983 als rijksmonument aangewezen stoomgemaal in Halfweg heeft de Stichting Vrienden Stoomgemaal Halweg een subsidieaanvraag ingediend. De Stichting doet dit in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim). Zij is niet de enige die een beroep doet op deze regeling. Tijdens de indieningsperiode worden […]

31 oktober 2014

Monument+Recht geïnterviewd door De Zaak

Als deskundige op het gebied van regelgeving omtrent monumenten is Simon Olierook geïnterviewd door De Zaak. Lees hier het artikel    

22 september 2014

Meegekochte restauratiekosten aangekocht monumentenpand niet aftrekbaar

In mei 2006 heeft een echtpaar een koop- en aanneemovereenkomst met C B.V. gesloten ter zake van een appartementsrecht in een monumentaal pakhuis. Daarnaast is een restauratieovereenkomst met een aannemer D B.V. afgesloten voor de restauratie van het aandeel van het echtpaar in het rijksmonument. In oktober 2005 zijn de restauratiewerkzaamheden aan het pakhuis begonnen. […]

18 september 2014

Subsidie herbestemming monumenten aan te vragen vanaf 1 oktober 2014

Vanaf 1 oktober kunnen eigenaren en belanghebbenden van monumenten weer subsidie aanvragen ten behoeve van herbestemming. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in het kader van de ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming’ 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Uit dit potje kan men een bijdrage krijgen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming van […]