DeClerck

Kennisblog

6 mei 2014

Via bestemmingsplan bescherming van karakteristieke panden tegen sloop

In deze uitspraak gaat het om de toekenning van een bouwaanduiding ‘karakteristiek’ in een bestemmingsplan aan een bestaande schoorsteen en bestaande opslagbouw op een bedrijventerrein. Verder is in het bestemmingsplan bepaald dat voor het slopen van bouwwerken met deze aanduiding een omgevingsvergunning vereist is. De schoorsteen is ook aangemerkt als gemeentelijk monument. De eigenaar van […]

5 mei 2014

Afwijzing verzoek om aanwijzing als beschermd rijksmonument

Ondanks het positief advies van de Raad voor Cultuur (RvC) heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de aanvraag om de Bentheimer waterput uit 1575 aan te wijzen als beschermd rijksmonument afgewezen. Er moet vanuit worden gegaan dat de eerder voor de Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2006 geformuleerde beoordelingscriteria, ook bij in dit […]

5 mei 2014

Advies monumentencommissie leidend bij besluit tot aanwijzing van gemeentelijk monument

Naar aanleiding van het verzoek om het bataljonshoofdkwartier ‘Widerstandsnest’, onderdeel van de voormalige linie ‘Atlantikwall’ uit de Tweede Wereldoorlog (hierna: het bunkercomplex) aan te wijzen als monument heeft het college van burgemeester en wethouders conform de gemeentelijke Monumentenverordening de monumentencommissie om advies gevraagd. Deze heeft geadviseerd het bunkercomplex aan te wijzen als monument, omdat de […]

5 mei 2014

Uitgebreide of reguliere voorbereidingsprocedure?

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft aan de Provincie Noord-Holland een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage en een nieuwe kantoorvleugel op het perceel Dreef 3 te Haarlem. Volgens appellant in de hoger beroepsprocedure en de procedure om een verzoek om een voorlopige voorziening, is ten onrechte […]

5 mei 2014

Motivering noodzakelijk voor afwijking van advies monumentencommissie inzake plaatsing LED scherm

Aan de orde zijn een monumenten- en bouwvergunning (WRO oud) voor het aanbrengen van een LED-scherm aan het City theater, gemeentelijke monument, te Amsterdam. De uitspraak van de Afdeling is interessant, omdat hierin wordt overwogen dat een bestuursorgaan slechts gemotiveerd kan afwijken van een uitgebracht advies door een wettelijk ingestelde gemeentelijke monumentencommissie. In artikel 3:50 […]

5 mei 2014

Ten onrechte buiten beoordeling laten gegevens BRIM-subsidieaanvraag

In deze tussenuitspraak over een besluit inzake subsidieverlening op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) is de procedure over de verdeling van de subsidie aan de orde geweest. Stichting Kasteel Heeze (hierna: ‘de Stichting’) heeft een aanvraag gedaan voor de instandhouding van de groene monumenten van Kasteel Heeze. Door middel van een loting […]

10 april 2014

Wijziging regelgeving horeca in rijksmonumenten

In een tijd waarin voor veel monumenten een herbestemming gevonden moet worden, voert de wetgever een praktische wetswijziging door. Bij besluit van 6 januari 2014 is het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet aangepast. Deze zogenaamde Algemene maatregel van bestuur bevat de eisen van sociale hygiëne waaraan een inrichting ingevolge artikel 10 van de Drank- […]

8 april 2014

Handhaving tegen verloedering van woningen op historische buitenplaats

De vraag welke objecten onder de beschermende werking van een aangewezen rijksmonument vallen, blijft opkomen in procedures. Wellicht tegen beter weten in, omdat men nu eenmaal alles uit kast wil halen om bepaalde objecten in stand te houden. Zo ook in de zaak die leidde tot de tussenuitspraak in hoger beroep van de Afdeling Bestuursrechtspraak […]

13 maart 2014

Het project Monutor: hoe om te gaan met dreigende trillingsschade aan monumenten?

Recentelijk is De Clercq Advocaten Notarissen gaan samenwerken met twee andere partijen, te weten Monumentenadviesbureau Conserf en BIM Systems B.V. in het project Monutor. Het doel van project Monutor is om vastgoedeigenaren, opdrachtgevers van projecten en gemeentelijke toezichthouders veel tijd, energie en geld te besparen als zij te maken krijgen met dreigende trillingschade aan gebouwen. Zij […]

4 maart 2014

Monumentenstatus heeft waardedrukkend effect op WOZ-waarde

Een belangrijke bron van inkomsten van gemeenten is de onroerendzaakbelasting (OZB). Deze wordt van eigenaren van woningen geheven. De heffingsgrondslag voor deze belasting is de WOZ-waarde. De waarde van de onroerende zaak is kortweg gelijk aan de prijs die de meestbiedende koper zou betalen voor de volle en onbezwaarde eigendom van de woning tijdens een […]