DeClerck

Kennisblog

19 juni 2013

Duidelijkheid subsidieaanvraag voor instandhouding monumenten

Op grond van artikel 34, lid 1, van de Monumentenwet 1988 kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie verstrekken ten behoeve van de instandhouding van monumenten. Een belangrijke nuance volgt in de tweede volzin van dit artikel, namelijk dat onder instandhouding de onderhoudswerkzaamheden aan een beschermd monument wordt verstaan alsmede werkzaamheden die het […]

31 mei 2013

Aanwijzing gemeentelijk monument onevenredig door waardedaling?

Bij besluit van 15 februari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren een zomerhuis aan de Loosdrechtse Plassen aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Appellante kan zich niet met dit besluit verenigen, want hierdoor kan volgens haar een noodzakelijke uitbreiding van het pand niet meer plaatshebben. Het zeer negatieve effect dat de aanwijzing op de prijs van het pand heeft, dat te koop staat, zou bovendien ook onderkend worden.

26 april 2013

Bouwen tuinhuisje bij een monument is vergunningplichtig

In deze zaak wilde appellanten een tuinhuisje bouwen ten behoeve van hun woonhuis, onderdeel van een boerderij. De gemeente IJsselstein heeft echter geweigerd een omgevingsvergunning voor het bouwen te verlenen. Het bezwaar en beroep van appellanten wordt ongegrond verklaard. In hoger beroep betogen appellanten dat de rechtbank miskend heeft dat voor realisering van het bouwplan […]

26 april 2013

Extra subsidie voor herbestemming monumenten

Sinds 2011 bestaat de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Door middel van deze regeling wordt er elk jaar 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld om bij te dragen in de kosten van haalbaarheidsonderzoeken en de kosten van het tussentijds wind- en waterdicht maken van monument. Minister van Cultuur, Jet Bussemaker, heeft voor dit jaar het budget opgehoogd […]

15 april 2013

Grenzen aan beleidsvrijheid gemeente bij aanwijzing monument

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft bij besluit van 6 april 2010 de Sint Petruskerk te Berlicum aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Kennelijk wilde de gemeente niet dat de kerk zou worden gesloopt. De Parochie Sint Norbertus ging in bezwaar en beroep en was uiteindelijk succesvol in hoger beroep.

4 april 2013

Lancering website tijdens Nederlandse Restauratiebeurs

Op donderdag 18 april 2013 zal tijdens de Nederlandse Restauratiebeurs 2013 de website: monumentenrecht.com officieel gelanceerd worden.

Deze lancering zal plaatshebben tussen 12:30-13:00u in beurstheater 1 van de Brabanthallen te Den Bosch. Tijdens deze lancering zal er kort een lezing zijn over het ontstaan van het initiatief en diensten van Monument+Recht. Zie voor meer informatie (…)

29 maart 2013

Belanghebbende bij omgevingsvergunning en aanbouw onderdeel aanwijzing?

De kwestie die partijen naar de bestuursrechter hebben doen bewegen betreft de vraag of de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een rijksmonument in casu had moeten worden geweigerd. In de onderhavige zaak heeft de rechtbank het ingestelde beroep door appellante, de eigenaresse van een naburig pand, eerder niet-ontvankelijk verklaard. Belangrijk in deze zaak was ook of de aanbouw waarvoor de omgevingsvergunning is verleend onder de beschermde status van het rijksmonument valt.

8 maart 2013

Verlaagd BTW-tarief bij renovatie en herstel woningen inclusief tuinen

De staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit van 28 februari 2013 het BTW-tarief verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel woningen. De doelstelling van deze maatregel is het stimuleren van de bouwsector, maar ook eigenaren van monumenten zijn hiermee gebaat. Het huidige BTW-tarief zal gedurende één jaar van 21% naar 6% verlaagd worden. Het betreft […]

25 februari 2013

Cultuurhistorische en archeologische waardenkaart verplicht bij bestemmingsplan?

In de onderhavige uitspraak heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de vraag beantwoord of uit artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening de verplichting voor een gemeente voortvloeit om ten behoeve van een bestemmingsplan een cultuurhistorische en een archeologische waardenkaart op te stellen.

15 februari 2013

Interview met Kasper Burgy

Op 23 januari 2013 interviewde Monument+Recht Kasper Burgy. Kasper is huidig directeur en eigenaar van BURGY Bouwbedrijf gevestigd te Leiden. Hij is vanaf 1984 in dienst bij dit familiebedrijf dat zijn grootvader zo’n 80 jaar geleden begon. Vandaag de dag heeft BURGY 60 man in dienst en focust zich, als gecertificeerd restauratiebedrijf en restauratie- timmerfabriek, met name op het restaureren van monumenten.