DeClerck

Kennisblog

4 april 2013

Lancering website tijdens Nederlandse Restauratiebeurs

Op donderdag 18 april 2013 zal tijdens de Nederlandse Restauratiebeurs 2013 de website: monumentenrecht.com officieel gelanceerd worden.

Deze lancering zal plaatshebben tussen 12:30-13:00u in beurstheater 1 van de Brabanthallen te Den Bosch. Tijdens deze lancering zal er kort een lezing zijn over het ontstaan van het initiatief en diensten van Monument+Recht. Zie voor meer informatie (…)

29 maart 2013

Belanghebbende bij omgevingsvergunning en aanbouw onderdeel aanwijzing?

De kwestie die partijen naar de bestuursrechter hebben doen bewegen betreft de vraag of de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een rijksmonument in casu had moeten worden geweigerd. In de onderhavige zaak heeft de rechtbank het ingestelde beroep door appellante, de eigenaresse van een naburig pand, eerder niet-ontvankelijk verklaard. Belangrijk in deze zaak was ook of de aanbouw waarvoor de omgevingsvergunning is verleend onder de beschermde status van het rijksmonument valt.

8 maart 2013

Verlaagd BTW-tarief bij renovatie en herstel woningen inclusief tuinen

De staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit van 28 februari 2013 het BTW-tarief verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel woningen. De doelstelling van deze maatregel is het stimuleren van de bouwsector, maar ook eigenaren van monumenten zijn hiermee gebaat. Het huidige BTW-tarief zal gedurende één jaar van 21% naar 6% verlaagd worden. Het betreft […]

25 februari 2013

Cultuurhistorische en archeologische waardenkaart verplicht bij bestemmingsplan?

In de onderhavige uitspraak heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de vraag beantwoord of uit artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening de verplichting voor een gemeente voortvloeit om ten behoeve van een bestemmingsplan een cultuurhistorische en een archeologische waardenkaart op te stellen.

15 februari 2013

Interview met Kasper Burgy

Op 23 januari 2013 interviewde Monument+Recht Kasper Burgy. Kasper is huidig directeur en eigenaar van BURGY Bouwbedrijf gevestigd te Leiden. Hij is vanaf 1984 in dienst bij dit familiebedrijf dat zijn grootvader zo’n 80 jaar geleden begon. Vandaag de dag heeft BURGY 60 man in dienst en focust zich, als gecertificeerd restauratiebedrijf en restauratie- timmerfabriek, met name op het restaureren van monumenten.

4 februari 2013

Academische graad archeologie voor leidinggevende bij opgravingswerkzaamheden

In een zaak betreffende een opgravingsvergunning, lag de volgende vraag aan de bestuursrechter voor: is de eis uit het Besluit archeologische monumentenzorg dat aanvullend op Monumentenwet 1988 bepaalt dat een leidinggevende binnen een organisatie die een opgravingsvergunning aanvraagt, dient te beschikken over een academische graad in de archeologie in strijd met het verbod van willekeur of het evenredigheidsbeginsel?

4 februari 2013

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Na het openstellen in 2011 konden belanghebbenden vorig jaar voor de tweede keer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. In totaal heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 438 aanvragen ontvangen. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen om het duurzaam gebruik van monumenten te bevorderen.

21 januari 2013

Mag een gemeente aanvullende regels stellen t.a.v. landschapsgezichten?

Deze vraag die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voorgeschoteld kreeg is grotendeels van staatsrechtelijke aard. Heeft de wetgever met de regeling in hoofdstuk IV van de Natuurbeschermingswet 1998 een uitputtende regeling betreffende het aanwijzen van beschermde landschapsgezichten willen treffen of niet? De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat betreffende dit onderwerp dit inderdaad het geval is, de Afdeling dacht hier echter anders over.

16 januari 2013

Beoordelings- en beleidsvrijheid bij aanwijzing gemeentelijk monument

In deze uitspraak worden twee belangrijke vragen beantwoord. Ten eerste in hoeverre de gemeente beoordelingsvrijheid toekomt bij de beantwoording van de vraag of een onroerende zaak kan worden aangemerkt als monument in de zin van de Monumentenverordening. Ten tweede in hoeverre de gemeente bij de aanwijzing van een monumentwaardig pand als gemeentelijk monument beleidsvrijheid toekomt.

8 januari 2013

Het visueel verstoren en de reikwijdte van een beschermd monument

In de onderhavige zaak wilde de eigenaar van een monument een vrijstaande berging bouwen naast zijn huis en een dakkapel op een aanbouw die door middel van een corridor vastzit aan het huis: een beschermd monument. Voor beide bouwactiviteiten heeft het college van burgemeester en wethouders van Blaricum een monumentenvergunning geweigerd – deze vergunning is […]