DeClerck

Kennisblog

5 mei 2014

Ten onrechte buiten beoordeling laten gegevens BRIM-subsidieaanvraag

In deze tussenuitspraak over een besluit inzake subsidieverlening op grond van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) is de procedure over de verdeling van de subsidie aan de orde geweest. Stichting Kasteel Heeze (hierna: ‘de Stichting’) heeft een aanvraag gedaan voor de instandhouding van de groene monumenten van Kasteel Heeze. Door middel van een loting […]

10 april 2014

Wijziging regelgeving horeca in rijksmonumenten

In een tijd waarin voor veel monumenten een herbestemming gevonden moet worden, voert de wetgever een praktische wetswijziging door. Bij besluit van 6 januari 2014 is het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet aangepast. Deze zogenaamde Algemene maatregel van bestuur bevat de eisen van sociale hygiëne waaraan een inrichting ingevolge artikel 10 van de Drank- […]

8 april 2014

Handhaving tegen verloedering van woningen op historische buitenplaats

De vraag welke objecten onder de beschermende werking van een aangewezen rijksmonument vallen, blijft opkomen in procedures. Wellicht tegen beter weten in, omdat men nu eenmaal alles uit kast wil halen om bepaalde objecten in stand te houden. Zo ook in de zaak die leidde tot de tussenuitspraak in hoger beroep van de Afdeling Bestuursrechtspraak […]

13 maart 2014

Het project Monutor: hoe om te gaan met dreigende trillingsschade aan monumenten?

Recentelijk is De Clercq Advocaten Notarissen gaan samenwerken met twee andere partijen, te weten Monumentenadviesbureau Conserf en BIM Systems B.V. in het project Monutor. Het doel van project Monutor is om vastgoedeigenaren, opdrachtgevers van projecten en gemeentelijke toezichthouders veel tijd, energie en geld te besparen als zij te maken krijgen met dreigende trillingschade aan gebouwen. Zij […]

4 maart 2014

Monumentenstatus heeft waardedrukkend effect op WOZ-waarde

Een belangrijke bron van inkomsten van gemeenten is de onroerendzaakbelasting (OZB). Deze wordt van eigenaren van woningen geheven. De heffingsgrondslag voor deze belasting is de WOZ-waarde. De waarde van de onroerende zaak is kortweg gelijk aan de prijs die de meestbiedende koper zou betalen voor de volle en onbezwaarde eigendom van de woning tijdens een […]

3 februari 2014

Cultureel Erfgoed in de nieuwe Omgevingswet

In de zomer van 2013 heeft het kabinet ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet. Doel van de nieuwe Omgevingswet is om de bestaande regelgeving te vereenvoudigen. Het omgevingsrecht is nu versnipperd in tientallen wetten, circa 120 algemene maatregelen van bestuur en honderden ministeriële regelingen. Met één Omgevingswet kunnen meer toestemmingen in één procedure, […]

3 februari 2014

Cursus Nieuwe Omgevingswet

Het bestuursrechtteam van De Clercq Advocaten Notarissen verzorgt in company of op locatie in Den Haag of Leiden een cursus Nieuwe Omgevingswet voor overheid en andere instellingen. De advocaten omgevingsrecht van de Clercq zullen u vertellen wat de belangrijkste aspecten van de nieuwe Omgevingswet zijn en hoe deze wet zich verhouden tot bestaande wetgeving. Er […]

8 januari 2014

Archeologische dubbelbestemming in bestemmingplan

Het komt nog wel eens voor dat belanghebbenden het niet eens zijn met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ in een nieuw vastgesteld bestemmingsplan. Belanghebbenden, vaak agrariërs, voeren dan aan dat zij hierdoor belemmerd worden in hun bedrijfsmatige gebruiksmogelijkheden. Deze dubbelbestemming betekent namelijk in de meeste gevallen (onder meer) een omgevingsvergunningplicht voor het uitvoeren van grondbewerkingen […]

8 januari 2014

Als redengevende omschrijving achterhaald is, dient monumentenstatus ingetrokken te worden

Wanneer een monument is aangewezen als beschermd monument, betekent het niet dat deze bescherming tot in lengte der dagen zal blijven bestaan. Zo blijkt maar weer uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over een gemeentelijk monument in de gemeente Goeree-Overflakkee. Eisers hadden aan de gemeente gevraagd om de gemeentelijke monumentenstatus van hun pand in […]

7 januari 2014

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) kent twee voorbereidingsprocedures: de reguliere en de uitgebreide. De beslistermijn is voor de reguliere versie aanzienlijk korter: 8 weken in plaats van 6 maanden. Wanneer er een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een rijksmonument wordt aangevraagd, geldt in beginsel de reguliere procedure. De uitgebreide procedure is van toepassing wanneer […]