DeClerck

Kennisblog

8 april 2014

Handhaving tegen verloedering van woningen op historische buitenplaats

De vraag welke objecten onder de beschermende werking van een aangewezen rijksmonument vallen, blijft opkomen in procedures. Wellicht tegen beter weten in, omdat men nu eenmaal alles uit kast wil halen om bepaalde objecten in stand te houden. Zo ook in de zaak die leidde tot de tussenuitspraak in hoger beroep van de Afdeling Bestuursrechtspraak […]

13 maart 2014

Het project Monutor: hoe om te gaan met dreigende trillingsschade aan monumenten?

Recentelijk is De Clercq Advocaten Notarissen gaan samenwerken met twee andere partijen, te weten Monumentenadviesbureau Conserf en BIM Systems B.V. in het project Monutor. Het doel van project Monutor is om vastgoedeigenaren, opdrachtgevers van projecten en gemeentelijke toezichthouders veel tijd, energie en geld te besparen als zij te maken krijgen met dreigende trillingschade aan gebouwen. Zij […]

4 maart 2014

Monumentenstatus heeft waardedrukkend effect op WOZ-waarde

Een belangrijke bron van inkomsten van gemeenten is de onroerendzaakbelasting (OZB). Deze wordt van eigenaren van woningen geheven. De heffingsgrondslag voor deze belasting is de WOZ-waarde. De waarde van de onroerende zaak is kortweg gelijk aan de prijs die de meestbiedende koper zou betalen voor de volle en onbezwaarde eigendom van de woning tijdens een […]

3 februari 2014

Cultureel Erfgoed in de nieuwe Omgevingswet

In de zomer van 2013 heeft het kabinet ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet. Doel van de nieuwe Omgevingswet is om de bestaande regelgeving te vereenvoudigen. Het omgevingsrecht is nu versnipperd in tientallen wetten, circa 120 algemene maatregelen van bestuur en honderden ministeriële regelingen. Met één Omgevingswet kunnen meer toestemmingen in één procedure, […]

3 februari 2014

Cursus Nieuwe Omgevingswet

Het bestuursrechtteam van De Clercq Advocaten Notarissen verzorgt in company of op locatie in Den Haag of Leiden een cursus Nieuwe Omgevingswet voor overheid en andere instellingen. De advocaten omgevingsrecht van de Clercq zullen u vertellen wat de belangrijkste aspecten van de nieuwe Omgevingswet zijn en hoe deze wet zich verhouden tot bestaande wetgeving. Er […]

8 januari 2014

Archeologische dubbelbestemming in bestemmingplan

Het komt nog wel eens voor dat belanghebbenden het niet eens zijn met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ in een nieuw vastgesteld bestemmingsplan. Belanghebbenden, vaak agrariërs, voeren dan aan dat zij hierdoor belemmerd worden in hun bedrijfsmatige gebruiksmogelijkheden. Deze dubbelbestemming betekent namelijk in de meeste gevallen (onder meer) een omgevingsvergunningplicht voor het uitvoeren van grondbewerkingen […]

8 januari 2014

Als redengevende omschrijving achterhaald is, dient monumentenstatus ingetrokken te worden

Wanneer een monument is aangewezen als beschermd monument, betekent het niet dat deze bescherming tot in lengte der dagen zal blijven bestaan. Zo blijkt maar weer uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over een gemeentelijk monument in de gemeente Goeree-Overflakkee. Eisers hadden aan de gemeente gevraagd om de gemeentelijke monumentenstatus van hun pand in […]

7 januari 2014

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) kent twee voorbereidingsprocedures: de reguliere en de uitgebreide. De beslistermijn is voor de reguliere versie aanzienlijk korter: 8 weken in plaats van 6 maanden. Wanneer er een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een rijksmonument wordt aangevraagd, geldt in beginsel de reguliere procedure. De uitgebreide procedure is van toepassing wanneer […]

20 november 2013

Alleen dit jaar nog extra belastingvoordeel onderhoudskosten monumenten

Op grond van fiscale wetgeving is het voor eigenaren van monumentenpanden mogelijk om 80% van de onderhoudskosten voor dit pand af te trekken als onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Dit kan wanneer het monumentenpand als eigen woning wordt belast in box 1 of als overig vermogen in box 3. Deze regeling geldt sinds 1 januari […]

22 oktober 2013

Intrekking aanwijzing monument

In een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel is de rechtspraak over de intrekking van een aanwijzing ofwel doorhaling in het monumentenregister weer eens goed op een rij gezet. Het ging hier om het Badhuis te Hengelo, waarvan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo heeft besloten om de aanwijzing als gemeentelijk […]