DeClerck

Kennisblog

8 januari 2014

Als redengevende omschrijving achterhaald is, dient monumentenstatus ingetrokken te worden

Wanneer een monument is aangewezen als beschermd monument, betekent het niet dat deze bescherming tot in lengte der dagen zal blijven bestaan. Zo blijkt maar weer uit de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over een gemeentelijk monument in de gemeente Goeree-Overflakkee. Eisers hadden aan de gemeente gevraagd om de gemeentelijke monumentenstatus van hun pand in […]

7 januari 2014

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo) kent twee voorbereidingsprocedures: de reguliere en de uitgebreide. De beslistermijn is voor de reguliere versie aanzienlijk korter: 8 weken in plaats van 6 maanden. Wanneer er een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een rijksmonument wordt aangevraagd, geldt in beginsel de reguliere procedure. De uitgebreide procedure is van toepassing wanneer […]

20 november 2013

Alleen dit jaar nog extra belastingvoordeel onderhoudskosten monumenten

Op grond van fiscale wetgeving is het voor eigenaren van monumentenpanden mogelijk om 80% van de onderhoudskosten voor dit pand af te trekken als onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Dit kan wanneer het monumentenpand als eigen woning wordt belast in box 1 of als overig vermogen in box 3. Deze regeling geldt sinds 1 januari […]

22 oktober 2013

Intrekking aanwijzing monument

In een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel is de rechtspraak over de intrekking van een aanwijzing ofwel doorhaling in het monumentenregister weer eens goed op een rij gezet. Het ging hier om het Badhuis te Hengelo, waarvan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo heeft besloten om de aanwijzing als gemeentelijk […]

16 oktober 2013

Subsidie voor herbestemming monumenten

Tot 30 november 2013 kunnen eigenaren en belanghebbenden subsidie aanvragen voor een herbestemmingsonderzoek. Met deze subsidie kunnen zij een bijdrage ontvangen in een onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming van een monumentaal pand. Ook voor dringende maatregelen tegen wind en water die het te herbestemmen pand nodig heeft, wordt een subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Belanghebbenden […]

16 oktober 2013

Loting inzake toekenning Brim-subsidie toelaatbaar

In het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Brim 2011) is bepaald dat de Minister van OC&W subsidies kan verstrekken voor de instandhouding van monumenten en daarvoor jaarlijks subsidieplafonds kan vaststellen. In beginsel word de subsidie verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bij gelijktijdige binnenkomst van aanvragen is in de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten […]

28 augustus 2013

Wijziging huurprijzen monumenten

Per 1 juli 2013 is het Besluit huurprijzen woonruimte gewijzigd ten aanzien van de huurprijsberekening van woonruimten gelegen in beschermde rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten.

30 juli 2013

Contra-expertise bij aanwijzing monument

Bij besluit van 18 augustus 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Muiden het Kruitpad inclusief woningen en bomen aangewezen als gemeentelijk monument. De eigenaar van deze woningen is hier niet blij mee en maakt bezwaar, stelt beroep en uiteindelijk hoger beroep in. In de aanwijzing ziet de eigenaar vooral een beperking. Hij […]

16 juli 2013

Reikwijdte bescherming monument: functioneel zelfstandige eenheden

In de onderhavige zaak heeft de eigenaar van een monumentale boerderij te Wildervank een verzoek bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediend om aanpassing of vervanging van de redengevende omschrijving van zijn monument, omdat deze omschrijving volgens hem verouderd en te summier is. Zo zijn de aangebouwde dwarsschuren ten tijde van de aanwijzing […]

12 juli 2013

Handhaving wegens verpaupering van een beschermd monument

Volgens de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden was het aangewezen rijksmonument “Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek” aan het verpauperen. Zij verzocht het college van Burgemeester en Wethouders van Rijnwoude dan ook om handhavend op te treden. Het college legt uiteindelijk een last onder dwangsom op: de eigenaar van de oude kleiwarenfabriek dient binnen de begunstigingstermijn van 6 maanden […]