DeClerck

Kennisblog

4 februari 2013

Academische graad archeologie voor leidinggevende bij opgravingswerkzaamheden

In een zaak betreffende een opgravingsvergunning, lag de volgende vraag aan de bestuursrechter voor: is de eis uit het Besluit archeologische monumentenzorg dat aanvullend op Monumentenwet 1988 bepaalt dat een leidinggevende binnen een organisatie die een opgravingsvergunning aanvraagt, dient te beschikken over een academische graad in de archeologie in strijd met het verbod van willekeur of het evenredigheidsbeginsel?

4 februari 2013

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Na het openstellen in 2011 konden belanghebbenden vorig jaar voor de tweede keer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. In totaal heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 438 aanvragen ontvangen. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen om het duurzaam gebruik van monumenten te bevorderen.

21 januari 2013

Mag een gemeente aanvullende regels stellen t.a.v. landschapsgezichten?

Deze vraag die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voorgeschoteld kreeg is grotendeels van staatsrechtelijke aard. Heeft de wetgever met de regeling in hoofdstuk IV van de Natuurbeschermingswet 1998 een uitputtende regeling betreffende het aanwijzen van beschermde landschapsgezichten willen treffen of niet? De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat betreffende dit onderwerp dit inderdaad het geval is, de Afdeling dacht hier echter anders over.

16 januari 2013

Beoordelings- en beleidsvrijheid bij aanwijzing gemeentelijk monument

In deze uitspraak worden twee belangrijke vragen beantwoord. Ten eerste in hoeverre de gemeente beoordelingsvrijheid toekomt bij de beantwoording van de vraag of een onroerende zaak kan worden aangemerkt als monument in de zin van de Monumentenverordening. Ten tweede in hoeverre de gemeente bij de aanwijzing van een monumentwaardig pand als gemeentelijk monument beleidsvrijheid toekomt.

8 januari 2013

Het visueel verstoren en de reikwijdte van een beschermd monument

In de onderhavige zaak wilde de eigenaar van een monument een vrijstaande berging bouwen naast zijn huis en een dakkapel op een aanbouw die door middel van een corridor vastzit aan het huis: een beschermd monument. Voor beide bouwactiviteiten heeft het college van burgemeester en wethouders van Blaricum een monumentenvergunning geweigerd – deze vergunning is […]

7 januari 2013

Het gehele pand onder de werking van gemeentelijke monumentenverordening

In de uitspraak van 14 november 2012 spreekt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) zich uit over een verleende ontheffing en bouwvergunning voor het veranderen en vergroten van een winkel te Utrecht. Het pand waarin de winkel is gevestigd staat op de gemeentelijke monumentenlijst, maar tegelijk met de bouwvergunning is geen monumentenvergunning verleend. De rechtbank kan het standpunt van het college hieromtrent nog volgen, de ABRvS kan dit echter niet.

29 december 2012

Afwijkende adviezen

In de onderhavige zaak heeft het college van burgemeester en wethouders een monumentenaanvraag afgewezen, op basis van het negatieve advies van de Welstands-/Monumentencommissie. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg had echter positief geadviseerd. De keuze tussen deze divergerende adviezen heeft de wetgever aan het gemeentebestuur gelaten, maar de vraag is of het college van burgemeester en wethouders deze beslissing in casu op correcte wijze heeft genomen.

13 november 2012

Inventarisatie van het gemeentelijke vastgoed

Het Kadaster en Dataland hebben recent een inventarisatie van het gemeentelijke vastgoed gemaakt. Gemeenten kunnen zien welke van hun panden (inclusief monumenten) een maatschappelijke functie hebben en welke niet. Zowel voor panden met als zonder maatschappelijke functie is de vraag op welke wijze hiermee moet worden verder gegaan : Verkopen, verhuren of een andere bestemming […]